MONTAX

Elektromechanika pojazdowa

Tachograf służy do rejestrowania czasu pracy kierowców. Od 1 maja 2006 r. na terenie Unii Europejskiej stosowane są tachografy cyfrowe, które działają wraz z indywidualnymi kartami cyfrowymi.

Kwestię odczytu danych reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych.

Określa ono, że dane z karty kierowcy firma pobiera:

 • co najmniej raz na 28 dni;

 • przed ustaniem stosunku pracy danego kierowcy;

 • przed upływem terminu rozwiązania umowy, na podstawie której świadczone były przewozy na rzecz podmiotu wykonującego przewozy drogowe;

 • w przypadku utraty ważności karty kierowcy;

 • w oznaczonym terminie – w przypadku żądania przez uprawnione organy administracji publicznej lub uprawnione podmioty.

Dane z tachografu cyfrowego przedsiębiorstwo pobiera:

 • co najmniej raz na 90 dni;

 • natychmiast: przed trwałym bądź okresowym przekazaniem pojazdu innemu podmiotowi,

  • w sytuacji wadliwego funkcjonowania bądź uszkodzenia tachografu cyfrowego, umożliwiających jednakże pobranie zarejestrowanych w nim danych,

  • w przypadku wycofania pojazdu z tachografem cyfrowym z użytkowania;

  • w oznaczonym terminie – w przypadku żądania przez uprawnione organy administracji publicznej lub uprawnione podmioty.
  • uprawnione organy administracji publicznej lub uprawnione podmioty.

PRZECHOWYWANIE DANYCH CYFROWYCH (PRZEPISY)

Dane pobrane z tachografu cyfrowego i karty kierowcy powinny być przechowywane w sposób nie zagrażający ich utracie, w bezpiecznym miejscu. Uprawnione służby kontrolne za brak danych cyfrowych (podobnie jak za brak wykresówek) nakładają na przedsiębiorstwa dotkliwe kary finansowe – 500 zł kary za każdy dzień brakujących danych wg. załącznika nr 3 do Ustawy o Transporcie Drogowym


Firma która użytkuje tachograf cyfrowy musi posiadać ważną kartę przedsiębiorstwa.

O karty przedsiębiorstwa wnioskować mogą przewoźnicy drogowi lub inne podmioty wykonujące przewozy drogowe, będące właścicielami lub użytkownikami pojazdów samochodowych objętych obowiązkiem instalacji i użytkowania tachografu cyfrowego.

Karta przedsiębiorstwa wydawana jest na okres 5 lat. Karta przedsiębiorstwa nie zostanie wydana w przypadku, kiedy przedsiębiorstwo prowadzi warsztat wykonujący kalibrację i aktywację tachografów cyfrowych.

Karta przedsiębiorstwa identyfikuje firmę i umożliwia:

 • dostęp do wszystkich danych umieszczonych w tachografie związanych z daną firmą w celu ich wyświetlenia, pobrania i drukowania.

 • blokowanie dostępu innej firmy do danych własnego przedsiębiorstwa.

Odczyt danych z tachografu cyfrowego oraz karty kierowcy stanowi podstawowy obowiązek przewoźnika drogowego. Bardzo często brak odczytów uniemożliwia przygotowanie przedsiębiorstwa do kontroli Inspekcji Transportu Drogowego. Weryfikacji czy przewoźnik dokonuje terminowego odczytu kart kierowców, tachografów cyfrowych oraz archiwizacji danych dokonują również inspektorzy ITD podczas rutynowych kontroli drogowych.


Wydawaniem kart warsztatowych zajmuje się Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.